Groei ontstaat veelal door problemen die op je weg komen, ze leveren de stapstenen om verder te komen

Mensen leren veel op school maar helaas niet hoe om te gaan met zichzelf en gevoelens

In moeilijke periodes van ons leven beschermen we onszelf met mechanismes die in latere periodes juist weer moeilijkheden creeëren

Bestaan is een feit, leven is een kunst. Ons werkelijke pad in dit leven is van angst tot liefde te komen (F. Lenoir)

Psychologenpraktijk Leo Zeelenberg

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychologenpraktijk De Isselt

Naam regiebehandelaar: Nijverheidsweg-Noord E-mailadres: leozeelenberg@gmail.com KvK nummer: 32154352 Website: www.psychoinfo.nl BIG-registraties: 69057751225

Overige kwalificaties Basisopleiding:
Universiteit Utrecht, Psychologie - Gezondheidswetenschappen AGB-code praktijk: 294001767 AGB-code persoonlijk: 94002165

2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Stemmingsstoornissen, angststoornissen, traumaverwerking, relatieproblemen, psychosomatisce problematiek, pijnreductie, slapeloosheid, arbeidsproblematiek, verslavingsproblematiek, agressiecontrole problematiek, studieproblemen, zelfvertrouwen en eigenwaarde problematiek, onverwerkte rouw, stressreductie,

4. Samenstelling van de praktijk Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): Leo Zeelenberg (zzp)BIG 69057751225 5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Heleen Beumer (19065411325) Romkje Bosma (09914918425), Heleen Dröge (89909902425)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Op en afschaling, diagnose, vervanging, consultatie en medicatie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Patienten kunnen mij altijd bellen met uitzondering van de nacht (zowel in de avond als in het weekend). Verder worden ze verwezen naar de huisartsenpost. Dit staat op mijn website: http://www.psychoinfo.nl/informatie/

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: Met de crisisdienst kunnen geen afspraken gemaakt worden, dat loopt altijd via de huisartsenpost hier. In de basis-GGZ worden zelden patienten behandeld die gebruik zullen maken van de crisisdienst.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Ik heb met alle verzekeraars in Nederland een contract gehad de afgelopen 15 jaar. Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychoinfo.nl/informatie/

7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.psychoinfo/informatie/kosten/ 8. Kwaliteitswaarborg Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Visitatie Bij- en nascholing De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pd

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Bij de LVVP klachtenfunctionaris (mail to: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl) Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%2029%20oktober%202014%20(1).pdf 9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Bij de LVVP klachtenfunctionaris Mail to: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl De geschillenregeling is hier te vinden Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%2029%20oktober%202014%20(1).pdf

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: Heleen Beumer

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychoinfo.nl/informatie/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Clienten kunnen zich via email of telefonisch bij mij melden (op elk moment), ik heb geen assistentie hierin. Er wordt direct een afspraak gemaakt. Alle communicatie is met mijzelf via telefoon of email of sms.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek 13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Mijzelf Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Nee

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Mijzelf Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Mijzelf Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Met toestemming van de patient (die schriftelijk is vastgelegd) wordt altijd de samenvatting uit het behandelplan electronisch en beveiligd doorgestuurd naar de huisarts. Bij afsluiting wordt de huisarts weer geinformeerd.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Door tussentijdse voortgangsbesprekingen, de OQ-45 vragenlijst bij aanvang en afsluiting

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Twee maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Dit is een vast onderdeel in het gesprek om de paar sessies.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja III.

Ondertekening

Naam: Leo Zeelenberg Plaats: Amersfoort Datum: 10-08-2016 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja