Groei ontstaat veelal door problemen die op je weg komen, ze leveren de stapstenen om verder te komen

Mensen leren veel op school maar helaas niet hoe om te gaan met zichzelf en gevoelens

In moeilijke periodes van ons leven beschermen we onszelf met mechanismes die in latere periodes juist weer moeilijkheden creeëren

Bestaan is een feit, leven is een kunst. Ons werkelijke pad in dit leven is van angst tot liefde te komen (F. Lenoir)

Psychologenpraktijk Leo Zeelenberg

Privacy Verklaring

Psychologenpraktijk De Isselt hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens er worden verwerkt en waarvoor, ook welke rechten u heeft.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor alle cliënten van Psychologenpraktijk De Isselt. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wanneer ik voor uw zorgaanbieder waarneem.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen.

Waarom worden er door Psychologenpraktijk De Isselt persoonsgegevens verzameld?
Om goede zorg te kunnen verlenen, worden er bij Psychologenpraktijk De Isselt persoonsgegevens van u verzameld. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen, of indien nodig/wenselijk met derden indien u daar toestemming voor geeft(bv. verwijzer, andere betrokken hulpverleners, partner/kinderen). De rechtsgrond voor verwerking is de Wgbo.

Welke persoonsgegevens wordt er door Psychologenpraktijk De Isselt verzameld?
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd zoals resultaten van (neuro-) psychologisch of medisch onderzoek, verslagen van observaties, het behandelingsplan, verslagen van gesprekken, enzovoort. Dit zijn gegevens die nodig zijn om goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek te doen en/of rapportage op te stellen. Wanneer u zich als cliënt aanmeldt bij Psychologenpraktijk De Isselt, worden er een aantal persoonsgegevens aan u gevraagd, zoals uw naam, woonadres, geboortedatum, BSN nummer, telefoonnummer en e‐ mailadres. Uw gegevens moeten via uw identiteitsbewijs gecontroleerd worden. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw dossier. Hierin kunnen ook het behandelplan, contactmomenten en evt. overige cliëntgegevens opgenomen worden. Psychologenpraktijk De Isselt maakt gebruik van een elektronisch dossier op eigen computer en een online dossier met de noodzakelijke gegeven voor facturatie plus de verzonden gegevens die naar de verwijzer zijn gegaan.  Dit dossier (via PCD) is een op zichzelf staand dossier, het is niet gekoppeld aan het landelijke EPD. De beveiliging daarvan voldoet aan de hoogste standaard.

Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, en met elkaar in verband brengen. Verwerken kan ook betekenen het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Wat valt er onder geheimhoudingsplicht? Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven aan andere instellingen of mensen voor het delen van die gegevens. U kunt toestemming geven door een verklaring te ondertekenen. Er worden in beginsel geen persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk De Isselt ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet psychologen het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade berokkent of wilt berokkenen. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Alleen met uw  toestemming kunnen geluidsopnamen worden gemaakt van de intake voor het uitwerken van de intake. Geeft u hiertoe toestemming, dan heeft u het recht het resultaat te zien of te horen. De opname moet bij het eerstvolgende contact door uw zorgaanbieder gewist worden, tenzij anders is afgesproken. Familieleden en/of contactpersonen hebben alleen recht op informatie en overleg over de behandeling als u daarmee instemt of als een client zelf niet in staat is om te kunnen beslissen.

Welke persoonsgegevens worden er wel met derden gedeeld?
Zorgverleners mogen informatie delen met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling en met hun waarnemers of vervangers. Dit kunnen zowel andere zorgverleners zijn, als bijvoorbeeld secretaressen of financiële medewerkers, accountants. Psychologenpraktijk De Isselt deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen of als dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Het kan wel noodzakelijk zijn dat voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld moeten worden. Psychologenpraktijk De Isselt sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt, zodat uw privacy beschermd blijft. Indien u verzekerd bent, worden uw persoonsgegevens uitgewisseld met de zorgverzekeraar. Ik gebruik uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling, dit zijn enkel de noodzakelijke gegevens. Op de factuur staan uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en een specificatie van de behandeling. Deze persoonsgegevens zijn nodig om de facturatie aan u of uw zorgverzekeraar te verzorgen. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek ben ik wettelijk verplicht de gevraagde gegevens verstrekken. Hierbij zal ik de privacy van cliënten altijd voorop stellen. Ook de Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg mag het dossier van een client inzien, maar vraagt gewoonlijk eerst aan de client zelf om toestemming. Wanneer een verzekeraar of de Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg uw gegevens bij mij opvraagt, zal u hierover bericht worden. Facturen worden bewaard voor debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso. Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere behandelaar/specialist, dan zou ik ook informatie vanuit uw dossier moeten delen. Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens worden in dit geval verstrekt. Ik doe dit echter enkel met uw expliciete toestemming en verstrek alleen de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening. *zie ook kopje waarneming!

Welk verantwoordingsplicht heeft Psychologenpraktijk De Isselt?
Psychologenpraktijk De Isselt is een solo-praktijk. Leo Zeelenberg is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht AVG zullen er registers bijgehouden worden van verwerkingen en eventuele datalekken. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zal er ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen genomen worden om uw persoonsgegevens te beschermen. Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of er een vermoeden is dat dit het geval is - dan zal dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Wat zijn uw rechten? U hebt als cliënt recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U heeft recht op inzage en kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Vanaf 1 juli 2020 heeft u het recht op elektronisch inzage in uw dossier. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden. U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk mailen. U hebt ook het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging. Indien dit het geval is kan uw verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden. Mensen die niet direct bij de behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier niet inzien; tenzij u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Zie ook ‘Wat valt er onder geheimhoudingsplicht?’ en ‘Welke persoonsgegevens worden er door Psychologenpraktijk De Isselt met derden gedeeld?’. Uw heeft het recht dat de behandeling plaatsvindt zonder ‘derden’, zoals behandelaren in opleiding en stagiaires. U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover met contact met mij op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wat zijn de rechten van uw kinderen of van een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen?
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Wat gebeurt er met uw dossier na afloop van de behandeling?
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers minstens 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij Psychologenpraktijk De Isselt bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u cliënt blijft, worden de persoonsgegevens bewaard in het kader van toekomstige behandelingen. U hebt het recht om uw zorgaanbieder te vragen om gegevens eerder te vernietigen. Een instelling heeft het recht vernietiging te weigeren, wanneer vernietiging andere belangen zou schaden of als de gegevens uit het dossier nodig zijn voor verdere behandeling. Wat houd de waarnemingsregeling in (i.g.v. langdurige afwezigheid van uw zorgverlener)? Zorgverleners mogen informatie niet alleen delen met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling maar ook met hun waarnemers of vervangers. Gegevens mogen alleen gedeeld worden zover dit nodig is voor hun werkzaamheden. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na expliciete toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.

 Psychologenpraktijk De Isselt heeft een waarnemingsregeling in geval van langdurende afwezigheid (bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid, vakantie enz.). De waarnemingsregeling is getroffen met dhr. Heleen Beumer (eerstelijnspsycholoog, GZ-psycholoog, Lid van het LVVP) van Psychologenpraktijk Psy-Inzicht'. Actuele informatie over waarneming is te vinden op de website van Psychologenpraktijk Psy-Inzicht (www.psyinzicht.nl) onder het tabblad ‘Contact/locatie’.
Waarom heeft Psychologenpraktijk De Isselt toestemming nodig voor de verwerking? Volgens de AVG mogen anderen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar is een legitieme reden voor nodig. Wanneer u bij Psychologenpraktijk De Isselt in behandeling komt vraag ik uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar wordt er toestemming van een ouder gevraagd. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u echter niet goed van dienst zijn, passende zorg kan alleen geleverd worden wanneer alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien ben ik wettelijk verplicht om een medisch dossier aan te leggen om kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Wijzigingen? Een actuele versie van het privacyverklaring wordt op de website van Psychologenpraktijk De Isselt (www.psychoinfo.nl.nl) gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring tussentijds te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Vragen? Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Leo Zeelenberg, hieronder staan alle contactgegevens. Leo Zeelenberg, GZ psycholoog Psycholoog BIG (BIG nr. 69057751225) K.v.K. nr. 321554352 AGB code: Persoonlijk: 94002165 Praktijk 94001767 leozeelenberg@gmail.com